ابلاغ تعرفه جدید خدمات مهندسی درسال 1390

بر اساس مصوبه هيئت مديره سازمان جدول حق الزحمه خدمات مهندسي که از تاريخ 11/05/90 ملاک عمل خواهد بود به شرح فايل پيوست ابلاغ و توجه همکاران محترم را به موارد ذيل جلب مي نمايد.

1-به توضيحات ذيل جدول توجه گردد.

2- با توجه به تغييرات بوجود آمده در گروه بندي ساختمان ها و انتقال ساختمان هاي مصالح بنايي سه طبقه به گروه ب 1 و همچنين قرار گيري ساختمان هاي سه طبقه ي اسکلتي  و سازه هاي نوين در گروه ب 2 همراه با تخصيص يارانه ي سازمان دقت لازم در خصوص عقد قراردادهاي نظارت و همچنين تشويق مالکين محترم به طراحي و ساخت و ساز ساختمان هاي اسکلتي با توجه به مشوق هاي در نظر گرفته شده در گروه هاي الف 3 و ب 2 مبذول گردد.

3- کليه ي پرونده هاي  ساختماني ثبت شده در دبيرخانه ي سازمان از تاريخ 11/05/90 مشمول جدول حق الزحمه مذکور مي باشد.

4- صلاحيت پذيرش مسئوليت طراحي و نظارت ساختمان هاي مصالح بنايي کما في السابق مي باشد.

5- بر اساس مصوبه ي هيئت مديره ي محترم سازمان دستورالعملي  جهت امکان تبديل سهميه ي طراحي مهندسين به نظارت ابلاغ گرديده است که مقتضي است همکاران محترم ضمن مطالعه ي خبر مذکور در صورت تمايل از آن استفاده نمايند.

  دريافت فايل جدول حق الزحمه ی 1390