مدارك موردنياز جهت تمديد پروانه اشتغال

 

1- تکمیل فرم درخواست (دريافت فرم)

2- تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري(دریافت فرم)

3- اصل پروانه اشتغال بكار مهندسي

4-ارائه گواهي اشتغال بكار با توجه به توضیحات

5- اصل و كپي كارت ملي

6- دو قطعه عکس پشت نویسی شده 4*6

7- مفاصا حساب دارايي (دارابودن معرفي نامه از سازمان نظام مهندسي  جهت دريافت مفاصا حساب دارايي الزامي ميباشد)

8- مفاصا حساب نظام مهندسي

9- فيش بانكي به مبلغ 60.000 ريال بحساب 4001036302009001 (نهصد و شصت و سه ) خزانه داري كل نزد  بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي .

 

 

  

 

توضيحات

توضيحات در خصوص ارائه سابقه كار
مطابق ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند :
الف- ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگان و سازمان هاي عمومي
ب- تكميل و ارائه
فرم شماه يك براي متقاضيان داراي سابقه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي ‹‹ شخص حقوقي ››
توضيح : 1- چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا شركت فرم شماره يك بايد به صورت مجزا تكميل ، مهر، امضاء و ارائه شود .
      2- هر يك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود .
ج- درمورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشند امكان ارائه فرم شماره 2 مهيا مي باشد . فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهروامضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار ( از زمان فراغت از تحصيل ) همراه با تاييد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود .