مهندسين ناظر محترم: درخصوص بازديدهاي دوره اي و ارائه گزارش بموقع نظارت، عدم اطلاع ناظر هماهنگ كننده و مالك از شروع عمليات اجرايي،رافع مسئوليت مهندسين ناظر نمي گردد.                      مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : صدور گواهي هاي خلاف واقع، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا پنج مي باشد

شما اینجا هستید

مدارك موردنياز جهت تمديد پروانه اشتغال