شما اینجا هستید

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي

 • تكميل فرم درخواست (دريافت فرم)
 • اصل و كپي گواهي يا كارت عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
 • گواهي قبولي در آزمون تعيين پايه مهندسي (قابل دريافت از وب سايت معاونت مسكن و ساختمان)
 • اصل و كپي مدرك تحصيلي
 • اصل وكپي شناسنامه (صفحه اول و در صورت لزوم صفحه اخر)
 • اصل و كپي كارت ملي
 • اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (مخصوص برادران)
 • گواهي سابقه كار بعد از فراغت از تحصيل مطابق با توضيحات
 • تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري (دريافت فرم)
 • دو قطعه عكس 4*6 پشت نويسي شده
 • فيش بانكي به مبلغ 60000 ريال بحساب 4001036302009001  (نهصد مميز شصت و سه) خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي
 • پوشه يك عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • توضيحات
 • توضيحات در خصوص ارائه سابقه كار
 • مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند:
 • الف - ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگان و سازمان هاي عمومي
 • ب- تكميل و ارائه فرم شماره يك براي متقاضيان داراي سابه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي (شخص حقوقي)
 • چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا شركت فرم شماره يك بايد به صورت مجزا تكميل، مهر، امضاء و ارائه شود.
 • هريك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود.
 • ج - در مورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشتد امكان ارائه فرم شماره 2 مهيا مي باشد.فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهر و امضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار (از زمان فراغت از تحصيل) همراه با تائيد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود.