مهندسين ناظر محترم: درخصوص بازديدهاي دوره اي و ارائه گزارش بموقع نظارت، عدم اطلاع ناظر هماهنگ كننده و مالك از شروع عمليات اجرايي،رافع مسئوليت مهندسين ناظر نمي گردد.                      مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : صدور گواهي هاي خلاف واقع، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا پنج مي باشد                     مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : مسامحه يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج مي باشد

شما اینجا هستید

مدارك موردنياز جهت تمديد پروانه اشتغال