شوراي انتظامي

در اين بخش شما موارد مربوط به شوراي انتظامي را مشاهده مي نماييد.

پيام هاي شوراي انتظامي

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد: جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات از درجه سه تا پنج مي باشد.

- مهندسين ناظر محترم: درخصوص بازديدهاي دوره اي و ارائه گزارش بموقع نظارت، عدم اطلاع ناظر هماهنگ كننده و مالك از شروع عمليات اجرايي،رافع مسئوليت مهندسين ناظر نمي گردد.

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : صدور گواهي هاي خلاف واقع، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا پنج مي باشد

مدارك لازم جهت طرح شكايت

1- اصل برگ دادخواست به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه ديگر

2- تصوير شناسنامه يا كارت ملي خواهان (شخص حقيقي)

3- تصوير روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات آگهي شده خواهان(شخص حقوقي)

4- معرفي نامه نماينده يا در مورد ادارات دولتي يا وكالت نامه وكيل (خواهان)

5- تصوير سند مالكيت ملك مربوط به موضوع شكايت

6- تصوير پروانه ساختماني

7- تصوير قرارداد ساختماني

8- تصوير نقشه ها اعم از معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي و هر گونه نقشه هاي تكميلي و اسناد و مدارك حاوي مشخصات و ضوابط فني منضم به قرارداد ممهور به مهر شهرداري و در قطع A3 و بصورت آلبوم باشد.

اشتراک در RSS - شوراي انتظامي

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام