مفاد بخشنامه استفاده اعضاي داراي پروانه اشتغال سازمان از خدمات بيمه تأمين اجتماعي

در زمينه چگونگي اجراي بيمه افراد مزبور توجه واحدهاي اجرائي را به نكات ذيل معطوف مي دارد:‌

1- مشمول اين بخشنامه آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان مي باشند كه داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي بوده و از سوي سازمان نظام مهندسي ساختمان معرفي و تحت پوشش مقررات حمايتي خاص ديگري قرار نداشته باشد و حداكثر سن آنان در تاريخ ثبت معرفي نامه (فرم پيوست شماره «1» ) در واحد اجرائي 50 سال تمام باشد كه در اين صورت واحد اجرائي ذيربط مي بايست نسبت به بررسي موضوع و اعلام مراتب طبق فرم پيوست شماره «2» به سازمان ياد شده اقدام نمايد.  

2- در صورتيكه اعضاء‌سازمان مذكور داراي سابقه پرداخت حق بيمه قبلي نزد صندوق تأمين اجتماعي مي باشند. معادل مدت سابقه پرداخت حق بيمه آنان جهت ورود به دايره مشمولين به سقف سني مجاز (50 سال) افزوده خواهد شد.

3- سازمان نظام مهندسي ساختمان مي بايست قبل از ارسال ليست پرداخت حق بيمه، متقاضيان بند 2 را مطابق فرم پيوست شماره «3» به واحد اجرائي ذيربط معرفي نمايد كه در اين صورت پس از وصول معرفي نامه از سازمان مذكور و ثبت آن در دبيرخانه، واحد امور فني بيمه شدگان مكلف خواهد بود نسبت به استعلام سابقه از واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي اقدام و پس از اخذ پاسخ و بررسي شرايط متقاضي، مراتب را از طريق پيوست شماره «3» سريعاً به سازمان صدر الاشعار اعلام نمايد.

4- مسئوليت سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان كارگزار، جمع آوري حق بيمه، تنظيم ليست و پرداخت حق بيمه متعلقه به صندوق مي باشد.

5- ارسال ليست و پرداخت حق بيمه با رعايت ماده 39 قانون تأمين اجتماعي بوده و اخذ ليست مشمولين مذكور منحصراً با پرداخت حق بيمه كامل امكان پذير خواهد بود.

6- شروع بيمه مشمولين اين بخشنامه از تاريخ ثبت معرفي نامه در واحد اجرائي مربوطه و با رعايت مفاد ماده 39 قانون تأمين اجتماعي خواهد بود.

7- خروج هر يك از مشمولين و عدم ارسال ليست و پرداخت حق بيمه آنان به منزله ترك كار تلقي مي گردد و ارسال مجدد ليست و پرداخت حق بيمه مذكور منوط به احراز شرايط مقرر در بندهاي 1، 2 و 3 خواهد بود.

تذكر: سازمان نظام مهندسي ساختمان مي بايست در صورت خروج هر يك از مشمولين مربوطه نسبت به اخذ دفاتر درماني بيمه شده و افراد تحت تكفل وي و تحويل آن به شعبه ذيربط اقدام نمايد. بديهي است صندوق تأمين اجتماعي مسئوليتي در زمينه درمان اين گروه از بيمه شدگان و افرد تحت تكفل آنان بعد از ترك كار نخواهد داشت.

8- مشمولين اين بخشنامه با معرفي صندوق قبل از ارسال ليست و پرداخت حق بيمه به هزينه شخصي مورد معاينه و ميزان توانائي جمعي انجام كار آنان برابر ضوابط مقرر در ماده 91 قانون تأمين اجتماعي مورد سنجش قرار مي گيرد.

9- نرخ حق بيمه ماده 28 قانون تأمين اجتماعي معادل 27% مبناي پرداخت حق بيمه مندرج در ليست مي باشد.

10- مبناي پرداخت حق بيمه مشموليني كه كمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند به انتخاب متقاضي در زمان ارائه ليست و پرداخت حق بيمه بين حداقل و حداكثر دستمزد مصوب مي باشد.

11- مبناي پرداخت حق بيمة بيمه شدگاني كه بيش از 5 سابقه پرداخت حق بيمه دارند و در چارچوب اين بخشنامه اقدام به پرداخت حق بيمه مي نمايند عبارت است از ميانگين مبناي كسر حق بيمه در آخرين 360 روز قبل از ثبت معرفي نامه در واحد اجرايي مربوطه، مشروط بر اينكه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار كمتر نباشد.

12- مبناي پرداخت حق بيمة كليه بيمه شدگان موضوع اين بخشنامه در هر سال، متناسب با افزايش دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه سالانه افزايش مي يابد.

13- بيمه شدگان موضوع اين بخشنامه ماداميكه در چارچوب مقرر حق بيمه پرداخت مي نمايند از شمول قانون بيمه بيكاري خارج مي باشند و بر اين اساس حق بيمه مربوطه (3% مبناي كسر حق بيمه) نيز وصول نخواهد شد.

14- ملاك احتساب سابقه و برقراري حمايتهاي مندرج در قانون تأمين اجتماعي براي هر يك از مشمولين ازتاريخ ارسال ليست منوط به پرداخت حق بيمه به صندوق خواهد بود.

15- كليه حمايتهاي مقرر در ماده «3» قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 54 به استثناي بند «ج» (غرامت دستمزد ايام بيماري و بارداري) با رعايت ساير مواد و تغييرات بعدي آن، درخصوص اين گروه از بيمه شدگان نيز برقرار خواهد شد.

16- آن دسته از اعضاء سازمان نظام مهندسي كه مشمول بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد يا بيمه اختياري بوده اند. در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بيمه مي توانند پس از پايان دوره پيش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرايط سن و سابقه مقرر در بندهاي 1 و 2 اين بخشنامه با ارائه درخواست و رعايت ساير شرايط مقرر، در زمره مشمولين اين بخشنامه قرار گيرند. بديهي است در صورتيكه اين افراد پرداخت حق بيمه را بعد از شروع بيمه قطع نمايند. ورود مجدد آنان منوط به رعايت مقررات مربوطه مطابق ساير مشمولين خواهد بود.

17- به منظور تفكيك بيمه شدگان موضوع اين بخشنامه از ساير بيمه شدگان، كد فعاليت 81009 تخصيص مي يابد همچنين سوابق ناشي از پرداخت حق بيمة بيمه شدگان مزبور با كد 59 و عنوان «اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان» در سيستم ايجاد و ذخيره مي گردد.

18- شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تأمين موظف است همزمان با صدور اين بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهاي اجرائي اقدام نمايد. 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام