اطلاعیه مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ کد خبر: YN1653 لینک ثابت خبر

براساس اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد اعضای محترم سازمان در تنظیم امور مالیاتی خود این نکات را رعایت کنند.  

1-زمانیکه مامور مالیاتی از مودی در خواست اراِئه اسناد و مدارک می نماید شایسته است کلیه مدارک مثبته که در تشخیص مالیات مؤثرباشد ارائه شود تا حقی از وی ضایع نگردد بدیهی است حسب بخشنامه صادره مودی می تواند در خواست کند تصویر اطلاعیه های موجود در پرونده به وی ارائه گردد.

2- بعد از صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن لازم است به استناد ماده 35 آیین نامه ماده 219 ، از واحد مالیاتی تصویرگزارش رسیدگی نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است اخذ گردد

ماده 35 –"مأموران مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات تصویر گزارش نهایی که مبنای برگ تشحیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نمایند

3- چنانچه گزارش و اطلاعیه ها با مدارک و درآمد واقعی مودی همخوانی نداشته باشد به عبارتی ، بیشتر از درآمد واقعی،دریافتی و درآمد در نظر گرفته شده باشد باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص (درابلاغ واقعی) نسبت به آن برگ با ارائه توضیحات و مدارک به رئیس امور مالیاتی اعتراض تسلیم شودکه توسط آن مقام مجدداً رسیدگی صورت گیرد. لازم به ذکر است لایحه اعتراضیه حتمأ ثبت دفتر دبیرخانه گردد و شماره آن روی نسخه مربوط بخود نوشته شود. بعضاً گاهأ اتفاق افتاده مودی اعتراض تسلیم کرده منتهی به دلیل عدم ثبت در دبیرخانه، مالیات قطعی شده و اعتراض مودی در هیچ مرجعی مورد قبول قرار نگرفته است، لذا در اینخصوص دقت شود

4- چنانچه رئیس امور مالیاتی رسیدگی بعمل آورده و درآمد را تعدیل نمود و مورد قبول مؤدی قرار گرفت مراتب قبولی خود را اعلام می نماید به عبارتی ظهر برگ تشخیص امضاء و کلمه "موافقم" نوشته می شود اما در صورت عدم قبول تعدیل صورت گرفته کلمه "موافق نیستم" نوشته می شود و آنگاه پرونده به هیأت اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. ضمنأ توصیه می شود آن مقدار مالیات موردقبول نقدأیا بصورت اقساط پرداخت شودبه دلیل اینکه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به مدت یکسال ماهانه 5/2 درصد و در یکسال 30درصد مبلغ مانده مالیات جریمه شامل مودی می شود

5- اگر ظهر برگ تشخیص کلمه "موافقم" نوشته شود وآنگاه به امضاء مودی برسد و ثبت دفتر دبیرخانه شود این پرونده قطعی و مختومه می باشد و در صورت پشیمانی و اشتباه در توافق هیچگونه اقدامی به نفع مودی صورت نخواهد گرفت. بنابراین پس ازاطمینان کامل ظهر برگ تشخیص را امضاء نموده و حتمأ دقت شود توافق در دبیرخانه ثبت گردد.

6 - در صورت توافق نیزمی توان مالیات را بصورت اقساط پرداخت کرد.

7- در صورت عدم توافق پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی ارسال خواهد شد در روزتعیین شده مودی یا وکیل وی باید با در دست داشتن مدارک در جلسه هیأت جهت ادای توضیحات حاضر شود وچنانچه مدارک همراه نباشد و قبلاً نیزتحویل واحد مالیاتی داده نشده باشد احتمال اینکه هیأت به دلیل کسری یا عدم ارائه مدارک اعتراض رانپذیرد وجود دارد. ضمنأ چنانچه وکیل مودی بخواهد در جلسه حضور یابد قبل از تشکیل جلسه به موجب مقررات ماده 103 و نرخ مشخصه حق تمبربحساب واریز کند که در غیر اینصورت وکالت وی نافذ نمی باشد.

8- سعی شود مدارک، همراه با یک لایحه اعتراضیه به هیأت تحویل داده شود و لایحه، ثبت دفتر دبیرخانه هیأت شود.

9- اگر هیأت اعتراض مودی را بپذیرد یا راسأ درآمد را تعدیل می نماید یا اینکه قرار صادر می کند و آنگاه کارشناس تحقیق که به اصطلاح به ایشان مجری قرار گفته می شود مدارک مودی را و دیگرمدارک بدست آورده رامورد رسیدگی قرار می دهد و به هیأت گزارش می دهد

10- جهت رسیدگی به گزارش مذکور و صدوررای، مجددأ از مودی دعوت بعمل می آید لازم است مودی تصویر گزارش کارشناس تحقیق را از هیأت یا واحد مالیاتی اخذ نماید که چنانچه بدرستی تنظیم نشده باشد بتواند در جلسه بعدی هیأت دفاع کند

11- اگر رای هیأت بدوی مورد قبول مودی نباشد می تواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض کند و مجددأ پرونده در هیأت دیگری بنام هیأت تجدید نظر مطرح می شود واین هیأت نیز مانند هیأت بدوی یا راسأ رسیدگی می کند یا اینکه قرار صادر می کند و مجددأ به همان شکل قبل عمل می شود

12- اگر مودی نسبت به رای هیأت تجدید نظرنیز اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مدت یکماه به شورای عالی مالیاتی شکایت کند و لایحه اعتراضیه را با پست سفارشی به شورا ارسال کند که جلسه شورا غیابأ برگزارخواهد شد ومودی در آن جلسه حضور نمی یابد.

13- اگر شورا اعتراض مودی را وارد دانست پرونده را مجددأ جهت طرح در هیأت عودت می دهد که به این هیأت ، هیأت هم عرض گفته می شود رسیدگی هیأت هم عرض بر اساس تجویز شورای عالی مالیاتی می باشد که نحوه اجرای آن همانند هیأت های قبل خواهد بود.

 

14- کلیه آراء صادره از هیأت های بدوی ، تجدید نظر ، هم عرض ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آراء قابل اعتراض درشعبه بدوی دیوان عدالت اداری می باشد و چنانچه دیوان عدالت اداری اعتراض مودی را وارد دانست به شرح ردیف 13 اقدام خواهد شد و در صورت عدم قبول اعتراض مودی می توان به هیأت تجدیدنظر دیوان اعتراض مجدد تسلیم کرد.

15- آخرین مرجع که می توان اعتراض به آن تسلیم نمود حسب مقررات ماده 251 مکرر وزیر اقتصاد ودارایی می باشد.

نکات مهم :

الف – هر جا بحث ابلاغ پیش می آید روز ابلاغ و روزتسلیم اعتراض به حساب نمی آید.

ب - برگ دعوت به هیأت باید ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیأت به مودی جهت تهیه مدارک ابلاغ شود روز ابلاغ و روز تشکیل جلسه حساب نمی شود.

ج - برابر قانون مدنی هر جا به ماه اشاره شود ماه سی روز محاسبه می گردد.

د – جلسه هیأت با حضور سه نفر نماینده سازمان امور مالیاتی ، قاضی دادگستری ، یک نفر نماینده از مجمع یا مجامع صنفی که این شخص در اصل نماینده مودی می باشد و باید از حقوق قانونی مودی دفاع کندرسمیت می یابد و چنانچه هر کدام حضور نداشتند می توان به این موضوع ایراد گرفت و تقاضای تجدید دعوت نمود.

توصیه:

هـ - زمانی که پرونده شما دردست رسیدگی می باشد در هر مرحله می توانید همراه با مدارک از جمله گزارش رسیدگی و گزارش مجری قراراز نقطه نظرات مشاور مالیاتی مستقر در سازمان استفاده نمایید.

و – قبل از مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع اعتراض خود را با نمایندگان این سازمان که به هیأت معرفی شده اند در میان بگذارید.

ز- حتی المقدور سعی شود مطالب بصورت مکتوب ، ساده ، خلاصه و مفید بیان شود.

بالای صفحه ارسال شده توسط ravabet_omumi در یکشنبه, ۳ دی ۱۳۹۶ - ۹:۳۳ق.ظ

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام