شما اینجا هستید

اطلاعيه مالياتي و راهنماي ثبت نام جهت دريافت کد اقتصادي

اطلاعيه مالياتي و راهنماي ثبت نام جهت دريافت کد اقتصادي

ثبت نام الکترونيکي به منظور تخصيص شماره اقتصادي- ثبت نام اوليه

ثبت نام الکترونيکي به منظور تخصيص شماره اقتصادي- مرحله نهايي

 

 

اطلاعيه مالياتي و راهنماي مرحله نهايي ثبت نام مهندسين داراي پروانه اشتغال
با سلام و احترام
پيرو اطلاعيه هاي قبلي مبني بر انجام پيش ثبت نام جهت اخذ کد اقتصادي ،باعنايت به اينکه پس از اعتبار سنجي لازم توسط سازمان امورمالياتي کشور کد کاربري و کلمه عبور از طريق پست سفارشي براي مهندسين ارسال گرديده است ومهندسين موظفند درمرحله بعدي نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمايند ، لذا به اين منظور لازم است به آدرس اينترنتي www.TAX.GOV.IR  مراجعه و به شرح اقدام نمايند.
1-پس ازورود به سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي ، درسمت راست صفحه ، سامانه ثبت نام الکترونيکي و صدور شماره اقتصادي را انتخاب و بر روي آن کليک نماييد.
2- در اين مرحله صفحه توضيحات ظاهر شده که پس از مطالعه بر روي کلمه « ورود به سامانه » کليک نماييد.
3- در اين مرحله صفحه توضيحات جديد ظاهر شده که دربخش صفحات مرتبط ورود به سامانه ثبت نام الکترونيکي را انتخاب وکليک نمائيد . صفحه اي ظاهرميشود که در اينجا نوع مودي شخص حقيقي و مرحله سوم که ثبت نام مي باشد را انتخاب نموده و بر روي آن کليک نمائيد.
4 – گام اول ثبت نام صفحه شروع ظاهر مي شود،بر روي گزينه شروع کليک نمائيد.
5- گام دوم اطلاعات شناسايي مي باشد در اين مرحله نام کاربري و کلمه عبور که به صورت محرمانه ارسال شده است را وارد نمائيد ، دقت شود که در ورود حروف به کوچک و بزرگ بودن آن توجه شود.
6- گام سوم اطلاعات هويتي مي باشد که شماره ملي و کد پستي مؤدي که قبلاً در مرحله پيش ثبت نام وارد شده است ظاهر مي گردد ، صرفاً مشمول بند « ب» را انتخاب و گزينه بعدي را انتخاب کنيد.
7- گام چهارم « شعب » مي باشد که با توجه به اينکه حرفه مهندسي فاقد شعبه مي باشد نيازي به تکميل آن نبوده و کلمه بعدي را کليک نماييد .
8- گام پنجم « شرکاء واحد صنفي» مي باشد که با توجه به اينکه فعاليت مهندسين قايم به فرد بوده و شريکي ندارد لذا نيازي به تکميل اين بخش نمي باشد.کلمه بعدي را انتخاب و صفحه  بعد منتقل شويد.
9- گام ششم « اطلاعات مالياتي» مي باشد که موارد زير انتخاب شود:
منبع مالياتي : ماليات بر درآمد را انتخاب کنيد
اداره کل امور مالياتي: استاني که پرونده مالياتي شما در آن رسيدگي مي شود و محل فعاليت مهندسي شماست انتخاب شود.
شماره واحد مالياتي : چنانچه قبلاً اوراق مالياتي به شما ابلاغ شده است . مثلاً برگ تشخيص ماليات يا برگ قطعي ماليات عملکرد ، شمار ه واحد مالياتي را از آن استخراج و درج نماييد ، دقت شود که شماره واحد مالياتي به همراه کد اداره کل مالياتي هر استان بوده و حداقل 6 رقمي مي باشد ، مثلاً 660233 يا 770221 در صورت نداشتن  کد واحد مالياتي با اداره کل امور مالياتي استان مربوط تماس گرفته شده شماره اخذ گردد.
شماره کلاسه پرونده مالياتي: در اوراق مالياتي ابلاغي مشخص مي باشد در غير اينصورت با مراجعه به حوزه مالياتي شماره مربوط به خودتان را دريافت داريد.
تاريخ مشموليت : چون اين بخش صرفاً براي آندسته از مؤدياني مي باشد که مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند و تاکنون مهندسين عضو سازمان نظام مهندسي فراخوان ثبت نام نشده اند لذا نيازي به تکميل آن نمي باشد.پس از تکميل اين صفحه کلمه بعدي را کليک نمائيد.
10- گام هفتم «اطلاعات مالي»:
-    تاريخ آغاز فعاليت ، تاريخ صدور اولين پروانه اشتغال مي باشد که بايستي از گزينه مربوط براي مشخص نمودن تاريخ استفاده شود.
-    آغاز سال مالي روز (1) و ماه فروردين انتخاب شود.
-    جمع مبلغ فروش کالا براي شغل مهندسين صفر مي باشد.
-    جمع مبلغ ارايه خدمت و پيمانکاري (سال مالي89) براي افرادي که جديداً پروانه اشتغال اخذ نموده اند صفر ريال مي باشد و براي سايرين در صورتيکه در سال 1389 درآمدي داشته اند آنرا ذکر نمائيد.
-    کلمه بعدي راکليک نماييد.
11- گام هشتم «حسابهاي بانکي»:
در اين بخش اطلاعات در خواستي مربوط به کليه حسابهاي بانکي متعلق به مؤدي درج مي شود . چنانچه مؤدي بيش از يک حساب بانکي داشت پس از ورود اطلاعات هر حساب کلمه ذخيره را کليک نموده و اطلاعات حساب بعدي را وارد نماييد.
پس از تکميل کلمه بعدي راکليک نماييد.
12- گام نهم « اطلاعات نوع فعاليت اصلي »:
-    نوع فعاليت ، خدمات ، سرمايه گذاري انتخاب شود
-    گروه فعاليت (ايران کد) : خدمات مبتني بر فناوري ، تحقيق و مهندسي را انتخاب کنيد.
-    زير گروه فعاليت (1) : خدمات مهندسي تخصصي انتخاب شود.
-    زير گروه فعاليت (2) : خدمات مهندسي تخصصي انتخاب شود.
-    گروه فعاليت(ISIC ) :« ساختمان » انتخاب شود.
-    زير گروه فعاليت (1) : احداث ساختمان يا قسمتهايي از آن انتخاب شود.
-    زير گروه فعاليت (1) : احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زير بنايي  انتخاب شود.
شرح فعاليت : متناسب با نوع رشته مهندسي و پروانه اشتغال درج شود مثلاً ناظر تاسيسات مکانيکي ، ناظر عمران و....
درصد فعاليت: چنانچه فردي صرفاً مهندس باشد عدد 100 را درج مي نمايد ،در غير اينصورت ميزان درصدي که اين شغل تامين کننده درآمد فرد مي باشد به عدد درج مي شود.
«نکته مهم »
در صورتيکه يک مهندس ، علاوه بر شغل مهندسي به يکي ديگر از مشاغل موضوع ماده 96 اشتغال داشته باشد مثلاً کارشناس رسمي دادگستري يا داراي مجوز و پروانه کسب از مجامع امورصنفي باشد لازم است پس از تکميل صفحه ، براي آندسته ازکارشناسان رسمي دادگستري به شرح زير اقدام شود:
نوع فعاليت : خدمات و سرمايه گذاري انتخاب شود.
گروه فعاليت ( ايران کد) : خدمات اداري ، مديريت و متخصصين کسب و کار مشاغل انتخاب شود.
زير گروه فعاليت (1):« خدمات حقوقي و قانوني » انتخاب شود.
زير گروه فعاليت (2):« خدمات حقوقي و قانوني » انتخاب شود.
گروه فعاليت(ISIC ) :« مستغلات اجاره و فعاليتهاي کسب و کار » انتخاب شود.
زير گروه فعاليت (1) «فعاليتهاي معماري،مهندسي و ساير فعاليتهاي فني» انتخاب شود.
زير گروه فعاليت (2) «فعاليتهاي معماري،مهندسي و مشاور  فني مربوط به آن» انتخاب شود.
شرح فعاليت : کارشناس رسمي دادگستري نوشته شود.
درصدفعاليت : به به ميزان درصدي که تامين کننده درآمد فرد باشدعدد مربوطه درج   مي گردد.
13- گام دهم «مجوزها»
-    نوع: از ميان گزينه هاي پيش تعريف شده نوع مجوز را انتخاب کنيد.
-    عنوان مجوز: همان عنواني که در پروانه اشتغال نوشته را درج نماييد.
-    شماره مجوز : شماره پروانه اشتغال درج مي گردد.
-    مرجع صدور: مرجع صدور براي مهندسين ،اداره کل راه و شهرسازي استان مربوطه و براي کارشناسان رسمي دادگستري ،کانون کارشناسان رسمي دادگستري درج مي گردد.
-    تاريخ صدور : به صورت دقيق روز ،ماه و سال صدور انتخاب شود.
-    تاريخ انقضاء : در صورت داشتن زمان اعتبار پروانه تاريخ پايان اعتبار درج گردد.
در اين مرحله نيز مانند مرحله قبلي ، چنانچه مؤدي داراي مجوزهاي متعدد باشد بايستي ذخيره و تمام موارد را درج نمايد.
پس از اين مرحله اطلاعات وارد شده نمايش داده شده و در صورت تأييد،آن  را کليک نموده و ثبت نهايي صورت مي گيرد . پس از خاتمه کار نسبت به چاپ صفحه و کد رهگيري اقدام و نزد خود نگه داريد.براي پيگيري مراحل صدورکارت اقتصادي مي توانيد از طريق پيگيري ثبت نام و وارد نمودن کد رهگيري ازوضعيت ثبت نام مطلع شويد.
پس از اعتبار سنجي نهايي توسط سازمان امور مالياتي کشور کد اقتصادي براي شما تخصيص داده شده و به آدرس پستي شما ارسال خواهد شد.

موفق و پايدار و سربلند باشيد.

با احترام
محمد کاظم دري
مشاور مالي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

مهندسين شاغل و داراي پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسي
با سلام و احترام


پيرو ابلاغ دستور العمل اجرايي ماده 169 مکرر قانون مالياتها مستقيم ، لازم الاجرا از 01/01/1391 ( فايل پيوست ) ، کليه اشخاص حقيقي مشمول بندهاي الف و ب ماده 95 قانون مزبور مکلفند پس از فراخوان سازمان امور مالياتي کشور نسبت به ثبت نام الکترونيکي به منظور تخصيص شماره اقتصادي موضوع فعاليت خود اقدام نمايند به اين منظور لازم است مهندسين محترم داراي پروانه اشتغال به آدرس اينترنتي www.TAX.gov.ir مراجعه و در بخش سامانه عمليات الکترونيکي موديان وارد شده و به شرح راهنماي ثبت نام و طي مراحل زير اقدام به انجام پيش ثبت نام نموده و پس از دريافت کد و رمز ورود که از طريق پست متعاقباً به آدرس شما ارسال خواهد شد نسبت به انجام ثبت نام نهايي اقدام نماييد .
تأکيد مي گردد که پس از اتمام مهلت دريافت کد اقتصادي و تخصيص آن به موديان هرگونه فعاليت اشخاص مشمول از جمله مهندسين محترم منوط به داشتن کد اقتصادي خواهد بود .
گامهاي انجام پيش ثبت نام :
پس از مشاهده صفحه اصلي سامانه ثبت نام موديان مالياتي و مطالعه راهنماي مراحل ثبت نام اشخاص حقيقي گزينه عمليات ثبت نام را انتخاب نموده و بر روي آن کليک نمائيد صفحه اي با عنوان انتخاب نوع مودي و مرحله فرآيند ظاهر مي شود . نوع مودي شخص حقيقي و مرحله پيش ثبت نام را انتخاب و بر روي آن کليک نمائيد .
صفحه پيش ثبت نام اشخاص حقيقي ظاهر مي شود براي انجام گام اول کليد شروع را انتخاب و کليک نمائيد .
گام دوم : اطلاعات کليدي مودي :
در اين مرحله شماره ملي مهندس و کد پستي محل کسب که معمولاً همان محل سکونت است را وارد نموده و گزينه بند ‹ب› را انتخاب نمائيد به توضيحات ذيل صفحه توجه فرمائيد .
گام سوم : اطلاعات هويتي
تکميل کليه مواردي که ستاره دار مي باشد الزامي مي باشد .
1-عنوان واحد يا شهرت کسبي: مهندس طراح ، ناظر و يا عناوين رشته مهندسي را وارد نمائيد . مثلاً مهندس ناظر معمار ، مهندس ناظر تأسيسات و ...
اتحاديه صنفي ذيربط: خدمات مهندسي انتخاب شود .
شماره پروانه کسب: همان شماره پروانه اشتغال مي باشد .
تاريخ پروانه کسب: تاريخ صدور يا تمديد پروانه درج گردد .
نام استان و شهر که در آن فعاليت داريد و پرونده مالياتي شما در آن استان مي باشد ذکر شود . مثلاً استان يزدشهر يزد
مرجع صدور پروانه کسبي: اداره کل راه و شهرسازي استان ... درج گردد .
منظور از نوع مالکيت ، نوع مالکيت محل کسبي مي باشد ، با توجه به اينکه اکثر مهندسان محترم آدرس محل کسب آنها همان محل سکونت مي باشد لذا با توجه به وضعيت اجاره اي ، ملکي و سرقفلي يکي انتخاب مي گردد .
دقت شود بعضي از مهندسان علاوه بر دارا بودن پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسي ، داراي پروانه کارشناسي رسمي دادگستري نيز مي باشند . در صورتي که داراي محل شغل جداگانه اي باشند بايد دو بار ثبت نام نمايند در غير اينصورت يکبار کافي بوده و نيازي به ثبت نام مجدد براي کارشناسي رسمي نخواهد بود .
گام چهارم: نشاني واحد کسبي
اطلاعات آدرس پستي به صورت دقيق و کامل درج مي گردد . گزينه هاي ستاره دار الزامي بوده و حتماً بايد تکميل شود .
در صورتيکه براي محل کسبي ليست بيمه تأمين اجتماعي ارسال مي گردد ، كد كارگاه دريافتي از شعبه تامين اجتماعي  در گزينه مربوطه درج گردد .
گام پنجم : اطلاعات هويتي مودي
در اين بخش اطلاعات شناسنامه اي شخص وارد مي گردد .
گزينه درصد مالکيت براي مشاغل مهندسي 100 خواهد بود .
زيرا 100% شغل مهندسي متعلق به يک شخص بوده و نمي تواند شريك داشته باشد .
گام ششم : اطلاعات فعاليت
نوع فعاليت : خدمات سرمايه گذاري انتخاب شود .
گروه فعاليت ايران کد: خدمات مبتني بر فناوري تحقيق و مهندسي انتخاب شود .
زير گروه فعاليت (1) : خدمات مهندسي تخصصي انتخاب شود .
زيرگروه فعاليت(2): خدمات مهندسي تخصصي انتخاب شود .
گروه فعاليت ( : (ISICساختمان انتخاب شود .
زير گروه فعاليت(1): احداث ساختمان و يا قسمتهايي از آن و ... انتخاب شود .
زير گروه فعاليت(2): احداث ساختمان به استثناي ساختمانهاي زيربنايي انتخاب شود .
شرح فعاليت: نوع فعاليت هر شخص با توجه به پروانه اشتغال و رشته مهندسي نوشته شود .
مثلاً نظارت برسازه هاي ساختمان يا ناظر تأسيسات برقي ساختمان و ...
گام هفتم نمايش و تأييد اطلاعات
در اين بخش اطلاعات وارده شده به صورت دقيق بازنگري و در صورت تأييد اطلاعات کليد تأييد را انتخاب و ثبت نهايي را انجام دهيد .
اطلاعات وارد شده ارسال شده و پس از بررسي توسط واحد مالياتي مربوطه کد و رمز عبور براي انجام ثبت نام نهايي به آدرس پستي شما ارسال خواهد شد .

پيروز و سربلند باشيد 


با احترام
 محمد کاظم دري
مدير مالي سازمان

 


نظرسنجي

نرم افزار اندروید سازمان

کانال تلگرام سازمان

دسترسی سریع


نماداعتماد الکترونیکی