تماس

آدرس پست الكترونيك: info@yazdnezam.ir

آدرس پستي: يزد  - بلوار امام جعفر صادق(ع) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد - صندوق پستي : 811-89165

تلفن ها : 5-38260801      دورنگار : 38260800

ليست شماره تلفن هاي تماس داخلی سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد​:

 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام