فرم هاي دفاتر مهندسي ساختمان

در اين بخش شما فرم هاي دفاتر مهندسي ساختمان را مشاهده مي نماييد

 

مدارك موردنياز جهت تأسيس دفتر طراحي ساختمان

1.      تقاضاي شركاي حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي و تكميل فرم درخواست تأسيس دفتر توسط مؤسسين (كاربرگ شماره يك)

2.      مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي (كاربرگ شماره دو)

3.      اصل و تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شركاء

4.      تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كليه شركاء

5.      مدارك مربوط به محل تأسيس دفتر (مدارك مالكيت يا اجاره خط)، آدرس كامل، كدپستي، تلفن، فاكس

مدارك مورد نياز جهت تمديداعتبار مجوز دفتر مهندسي ساختمان

1-     فرم درخواست تمديد مجوز دفتر

2-     اصل مجوز دفتر مهندسي

3-     يك قطعه عكس 4*6 مسئول دفتر

4-     مدرك مربوط به محل دفتر مهندسي (سند مالكيت، رهن نامه، اجاره نامه و …)

5-     كپي پروانه اشتغال به كار  معتبر كليه اعضاء

6-   فيش 300.000 ريال بحساب 4001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

7-     تعهدنامه مسئول دفتر (كاربرگ شماره 4)

8-     اظهارنامه مسئول دفتركاربرگ شماره 5)

مدارك مورد نياز جهت تغيير آدرس دفتر

1-        فرم درخواست تغيير آدرس

2-        اصل مجوز دفتر

3-        يك عدد عكس 4*6 مسئول دفتر

4-        رسيد بانكي پرداخت عوارض مجوز فعاليت دفتر به مبلغ 300.000 ريال به حساب 4001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

5-        تعهدنامه مسئول دفتر (كاربرگ شماره 4)

6-        اظهارنامه مسئول دفتر  (كاربرگ شماره 5)

7-        مدارك رسمي مربوط به محل دفتر مهندسي

مدارك مورد نياز جهت اضافه نمودن عضو به دفاتر مهندسي

1-     نامه موافقت دفتر مهندسي

2-     اصل مجوز دفتر مهندسي

3-     يك قطعه عكس 4*6 مسئول دفتر مهندسي

4-     كپي پروانه اشتغال به كار  معتبر اعضاء جديد

5-     كپي كارت عضويت اعضاء جديد

6-     كپي شناسنامه اعضاء جديد

7-     تكميل فرم مشاركتنامه و گواهي امضاء اعضاء‌جديد در دفاتر اسناد رسمي

8-     فيش 300.000 ريال بحساب 4001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي)(ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

9-     تعهدنامه مسئول دفتر (كاربرگ شماره 4)

مدارك مورد نياز جهت خروج اعضاء از دفاتر مهندسي

1-     نامه موافقت دفتر مهندسي

2-     اصل مجوز دفتر مهندسي

3-     يك قطعه عكس 4*6 مسئول دفتر مهندسي

4-   فيش 300.000 ريال بحساب 4001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي)

5-    تعهدنامه مسئول دفتر (كاربرگ شماره 4)

6-    اظهارنامه مسئول دفتر (كاربرگ شماره 5)

7-    فرم كنترل و بازديد دفاتر مهندسي توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

مدارك موردنياز جهت تغييرات مسئولين دفاتر طراحي ساختمان

1.    معرفي كتبي مسئول دفتر (با شرح وظايف مشخص) به سازمان مسكن وشهرسازي استان كه به تأييد كليه شركاء رسيده باشد. (كاربرگ شماره سه)

2.    فرم تعهدنامه مربوط به مجوز فعاليت دفترمهندسي ( كاربرگ شماره چهار )

3.    تكميل فرم خود اظهاري ماده 9آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي (كاربرگ شماره پنج )

4.    تكميل فرم ساعت كار دفتر ( كاربرگ شماره شش)

5.    دو قطعه عكس 4 × 6 مسئول دفتر مهندسي

اشتراک در RSS - فرم هاي دفاتر مهندسي ساختمان

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام