فرم هاي پروانه اشتغال به كار مهندسي

در اين بخش شما فرم هاي پروانه اشتغال به كار مهندسي را مشاهده مي نماييد

انتقال پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت انتقال پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

- ثبت درخواست انتقال پروانه اشتغال در سامانه فوق

·تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

·تكميل فرم درخواست انتقال

·تكميل فرم تعهدنامه

ارتقاء پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

- ثبت درخواست ارتقاء پروانه اشتغال در سامانه فوق

-  تكميل فرم درخواست ارتقاء

-  تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

- تكميل فرم تعهدنامه

صدور پروانه اشتغال مفقودي

مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال مفقودي:

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

-تكميل فرم درخواست مفقودي

- تكميل فرم تعهدنامه

جهت دريافت فايل نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان اينجا كليك نماييد

صدور پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

· تكميل فرم درخواست

· تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

· تكميل فرم تعهدنامه

تمديد پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

- ثبت درخواست تمديد پروانه اشتغال در سامانه فوق

- تكميل فرم درخواست تمديد

- تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

- تكميل فرم درخواست تاخير تمديد

- تكميل فرم تعهدنامه

اشتراک در RSS - فرم هاي پروانه اشتغال به كار مهندسي

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام