شوراي انتظامي

در اين بخش شما موارد مربوط به شوراي انتظامي را مشاهده مي نماييد.

پيام هاي شوراي انتظامي

- لازم است بدانيم: عدم اعلام شروع عمليات اجرايي ازسوي مالك يا ناظر هماهنگ كننده، رافع مسئوليت مهندس ناظر در انجام وظايف نظارتي و ارائه گزارش هاي مرحله اي نظارت نمي گردد.

- لازم است بدانيم: عدم اطلاع رساني ناظر هماهنگ كننده مي تواند از علل تشدي مجازات انتظامي نامبرده گردد.

-لازم است بدانيم: عدم اعلام شروع عمليات اجرايي از سوي مالك يا ناظر هماهنگ كننده، رافع مسئوليت مهندس ناظر در انجام وظايف نظارتي و ارائه گزارش هاي مرحله اي نظارت نمي گردد.

مدارك لازم جهت طرح شكايت

1- اصل برگ دادخواست به تعداد طرف دعوي به اضافه يك نسخه ديگر

2- تصوير شناسنامه يا كارت ملي خواهان (شخص حقيقي)

3- تصوير روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات آگهي شده خواهان(شخص حقوقي)

4- معرفي نامه نماينده يا در مورد ادارات دولتي يا وكالت نامه وكيل (خواهان)

5- تصوير سند مالكيت ملك مربوط به موضوع شكايت

6- تصوير پروانه ساختماني

7- تصوير قرارداد ساختماني

8- تصوير نقشه ها اعم از معماري، سازه، تاسيسات مكانيكي و برقي و هر گونه نقشه هاي تكميلي و اسناد و مدارك حاوي مشخصات و ضوابط فني منضم به قرارداد ممهور به مهر شهرداري و در قطع A3 و بصورت آلبوم باشد.

اشتراک در RSS - شوراي انتظامي

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام