ارتقاء پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت ارتقاء پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

- ثبت درخواست ارتقاء پروانه اشتغال در سامانه فوق

-  تكميل فرم درخواست ارتقاء

-  تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

- تكميل فرم تعهدنامه

جهت دريافت فايل نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان اينجا كليك نماييد

-  اصل پروانه اشتغال بكار مهندسي

-  گواهي شركت در دوره هاي آموزشي

-  يك قطعه عكس 4 × 6  باپشت نويسي

-  اصل و كپي كارت ملي

- اصل و كپي مدرك كارداني براي متقاضيان داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته الزامي است

-  فيش 60.000 ريال به شماره شباي IR 350100004001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي ( قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

-  تسويه حساب ازسازمان نظام مهندسي

-   گواهي اشتغال بكار ( با ذكر تاريخ شروع بكار و پست سازماني )

توضيحات :

گواهي سابقه كار بعد از فراغت از تحصيل مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند:

الف - ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت ، ارگانها و سازمان هاي عمومي

ب- تكميل و ارائه "فرم شماره يك" براي متقاضيان داراي سابقه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي (شخص حقوقي) (همراه با ارائه پروانه اشتغال حقوقي شركت مذكور ، رتبه بندي شركت ، آگهي تاٌسيس و...)

· چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا   شركت "فرم شماره يك" بايد به صورت مجزا تكميل، مهر، امضاء و ارائه شود.

· براي هريك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود.

ج - در مورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشند امكان ارائه "فرم شماره دو" مهيا مي باشد.فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهر و امضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار (از زمان فراغت از تحصيل) همراه با تائيد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود.

د-  مهندسيني كه در فعاليت هاي طراحي و نظارت سازمان داراي سابقه اشتغال بكارمي باشند مي توانند "فرم شماره سه" را تكميل و ارائه نمايند .

 

توضيحات:

- مدارك پس از تكميل به اداره كل راه و شهرسازي استان ارسال مي گردد.

- مدت زمان ارتقاء پروانه اشتغال حداكثر يك ماه از تاريخ وصول خواهد بود.

 

توجه :

با توجه به اعلام اداره كل راه و شهرسازي استان مبني بر بررسي عملكرد مهندسين ناظر در پرونده هاي تحت نظارت هنگام تمديد يا ارتقاء پروانه هاي اشتغال به كار مهندسي مقتضي است همكاران محترم قبل از درخواست هاي مذكور اقدام لازم در خصوص بررسي وضعيت ارسال گزارش هاي مرحله اي پرونده هاي خود را بعمل آورده و در صورت وجود هرگونه نقص نسبت به تكميل آن اقدام نمايند.

بديهي است با توجه به اعلام آن اداره كل، پذيرش درخواست تمديد يا ارتقاء پروانه اشتغال به كار مهندسين منوط به تكميل گزارش مرحله اي نظارت بوده و در صورت احراز تعلل در ارائه گزارش هاي نظارتي، روند تمديد يا ارتقاء درخواستي با مشكل مواجه خواهد گرديد.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام