مدارك مورد نياز جهت تمديد كارت عضويت

مدارك مورد نياز جهت تمديد كارت عضويت

- اصل كارت عضويت

- يك قطعه عكس رنگي

- فيش بانكي به مبلغ 150.000 ريال به شماره حساب سيبا 0110563099007 بانك ملي به نام سازمان نظام مهندسي (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام