قابل توجه متقاضیان تغییر شماره کد پروانه اشتغال

دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد:

نظر به برخی در خواست ها در خصوص نحوه عمل درباره اشخاصی که به استناد مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های هفت گانه مهندسی ساختمان موفق به اخذ پروانه اشتغال  به کار گردیده و سپس با اخذ مدرک تحصیلی در رشته اصلی خواستار تغییر شماره (کد) پروانه اشتغال به کار از مرتبط به اصلی و یا اخذ صلاحیت جدید ( طراحی یا محاسبات) می باشند، به آگاهی می رساند نظر به اینکه مدرک تحصیلی جدید موجبات تغییر شماره (کد) و یا صلاحیت جدید را فراهم می سازد؛ به استناد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط برای تغییر شماره (کد) و برای اخذ صلاحیت جدید علاوه بر سوابق ذکر شده گواهی قبولی در آزمون های مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی جدید و سپری شدن مدت زمان مورد نیاز، ضروری است.

ضمناً در مواردی که آزمون طراحی و نظارت به صورت یکجا برگزار و به استناد قبولی در آن، پروانه اشتغال به کار اولیه در صلاحیت نظارت صادر شده و از نظر زمانی دارای اعتبار می باشد؛ شزکت مجدد در آزمون برای اخذ صلاحیت طراحی نیاز نمی باشد.

گروه اطلاعیه: 
پروانه اشتغال

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام