ليست مصالح فاقد استاندارد

نامه شماره 50593 مورخ 1396/03/11 مربوط به ميبد جهان

نامه شماره 50583 مورخ 1396/03/11 مربوط به سبز رنگ

نامه شماره 50566 مورخ 1396/03/11 مربوط به البرز

نامه شماره 49908 مورخ 1396/03/10 مربوط به شمس الديني

نامه شماره 49899 مورخ 1396/03/10 مربوط به بتن حسيني نسب

نامه شماره 49888 مورخ 1396/03/10 مربوط به ارمه بتن

نامه شماره 49409 مورخ 1396/03/10 مربوط به فوم بلوك يزد

نامه شماره 49399 مورخ 1396/03/10 مربوط به سپهر پارسيان

نامه شماره 48928 مورخ 1396/03/09 مربوط به شيشه شيركوه

نامه شماره 43651 مورخ 1396/03/03 مربوط به شركت برج بتن سايبان

نامه شماره 43558 مورخ 1396/03/03 مربوط به واحد توليدي تيرچه بلاباديون

نامه شماره 43549 مورخ 1396/03/03 مربوط به واحد توليدي تيرچه محمودي

نامه شماره 43536 مورخ 1396/03/03 مربوط به شركت عماد اردكان

نامه شماره 44226 مورخ 1396/03/03 مربوط به واحد توليدي تيرچه ابوطالبي و وخيوه

نامه شماره 40712 مورخ 1396/03/01 مربوط به شركت پيش ساخته هاي كوير

نامه شماره 40703 مورخ 1396/03/01 مربوط به شركت پيش ساخته هاي كوير

نامه شماره 36750 مورخ 1396/02/26 مربوط به واحد توليدي ملكان بتن يزد

نامه شماره 36824 مورخ 1396/02/26 مربوط بهشركت بتن بارز يزد

نامه شماره 36815 مورخ 1396/02/26 مربوط به واحد توليدي تيرچه حسني

نامه شماره 35249 مورخ 1396/02/25 مربوط به بتن بهمن يزد

نامه شماره 35255 مورخ 1396/02/25 مربوط به هميار بتن شيركوه

نامه شماره 24628 مورخ 1396/02/12 مربوط به واحد توليدي آجر احرار

نامه شماره 24484 مورخ 1396/02/12 مربوط به واحد توليدي كاشي سفال شيركوه يزد

نامه شماره 24616 مورخ 1396/02/12 مربوط به واحد توليدي كاشي ماهان سرام ميبد

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام