فيلم جلسات هيئت مديره

سی وهشتمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/06/13)

سی وهفتمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/06/06)

سي و ششمين نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/05/30)

سي و پنجمين نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/05/23)

سي و چهارمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/05/16)

سي و سومین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/05/09)

سي و دومین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/05/02)

سي و يكمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/04/19)

سي امین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/04/12)

بیست و نهمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/04/09)

بیست و هشتمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/04/05)

بیست وهفتمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/04/01)

بیست و ششمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/03/29)

بیست و پنجمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/03/08)

بیست و چهارمین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/03/01)

بیست و سومین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/02/25)

بیست و دومین نشست هیئت مدیره دوره هشتم (98/02/18)

بيست و يكمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (98/02/04)

بيستمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (98/01/28)

نوزدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (98/01/21)

اولین نشست هیئت مدیره دوره هشتم در سال 1398 (98/01/17)

هجدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/12/25)

شانزدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/12/04)

پانزدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/11/27)

سيزدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/11/13)

دوازدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/11/06)

يازدهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/10/29)

دهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/10/22)

نهمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/10/08)

هشتمين نشست هيئت مديره دوره هشتم (97/10/01)

هفتمين نشست هيئت مديره دوره هشتم

ششمين نشست هيئت مديره دوره هشتم

پنجمين نشست هيئت مديره دوره هشتم

چهارمين نشست هيئت مديره دوره هشتم

سومين نشست هيئت مديره دوره هشتم

اولين و دومين نشست هيئت مديره دوره هشتم

مراسم توديع و معارفه هيئت مديره دوره هشتم

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام