تاسیسات مکانیکی

رئيس
رشته تحصیلی:
مكانيك
نايب رئيس
رشته تحصیلی:
مكانيك
دبير
رشته تحصیلی:
مكانيك
عضو گروه تخصصي
رشته تحصیلی:
مكانيك
عضو گروه تخصصي
رشته تحصیلی:
مكانيك
عضو گروه تخصصي
رشته تحصیلی:
مكانيك
عضو گروه تخصصي
رشته تحصیلی:
مكانيك
عضو مدعو
رشته تحصیلی:
مكانيك

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام