كميسيون بانوان

رئيس
رشته تحصیلی:
برق
دبير
رشته تحصیلی:
برق
عضو کمیسیون
رشته تحصیلی:
شهرسازي
عضو کمیسیون
رشته تحصیلی:
مكانيك
عضو کمیسیون
رشته تحصیلی:
عمران
عضو کمیسیون
رشته تحصیلی:
معماري
عضو کمیسیون
رشته تحصیلی:
مكانيك
مدعو
رشته تحصیلی:
معماري

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام