اطلاعیه : قابل توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

با عنایت به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر ق.م.م (ارسال صورت معاملات فصلی) و بخشنامه شماره 200/94/45 مورخ 94/04/24، اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 ق.م.م که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمات است از ارسال معاملات فصلی استثناء گردیده اند لذا اعضای محترم دارای پروانه اشتغال از شمول ارسال صورت معاملات فصلی مستثنی بوده و نیازی به ارسال آن نمی باشد.

یادآوری می نماید آخرین مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد سال مالی 1393 حداکثر تا 94/04/31 می باشد که اعضای محترم به این مهم توجه نموده و با استفاده از راهنمای مندرج در سایت نسبت به ارسال اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نمایند.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام