جستجو

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  • صفحه اصلی
  • آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره دوره دهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
انتخابات

نظر به اینکه هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را به صورت تمام الکترونیکی از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ روز سه شنبه مورخ 1403/07/10 برگزار خواهد نمود، لذا بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط داوطلبی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی آن بشرح زیر بوده و علاقه مند به عضویت در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند دعوت می شود نسبت به ارائه مستندات و مدارک لازم از طریق سامانه انتخابات به آدرس http://onlinesen.ir اقدام نمایند و از تاریخ 1403/04/02 الی 1403/04/12 جهت ارائه اصل مدارک و تطبیق مستندات، به محل هیأت اجرایی انتخابات واقع در یزد صفائیه، خیابان تیمسار فلاحی، ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی، دفتر هیأت اجرایی انتخابات مراجعه نمایند.

بدیهی است، مدت فوق قابل تمدید نمی باشد و به درخواستهای ناقص یا درخواستهایی که پس از اتمام مدت مذکور و درخواستهایی که داوطلب عضویت در هیأت مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه هایی است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود.

هیأت اجرایی انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد