جستجو

قابل توجه کارشناسان ماده 27

اطلاعیه

با توجه به نامه مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در خصوص تمدید پروانه کارشناسان ماده 27، ثبت و صدور در رابطه با صلاحیت مذکور در ظهر پروانه اشتغال مهندسین در سامانه سپامک میسر گردیده است. دارندگان این صلاحیت جهت ثبت درخواست تمدید صلاحیت خود در این سامانه اقدام نمایند.