جستجو

درباره ما

سازمان نظام مهندسی ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تأسیس شده است .پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اسفندماه سال 74 اولین دوره هیأت مديره در سال 1376 براساس قانون جدید تشکیل گردید. دومین دوره هیأت مدیره در سال 1379 ،سومين دوره هيأت مديره در سال 1382، چهارمين دوره هيأت مديره در سال 1385 ، پنجمين دوره هيأت مديره در سال 1388 ، ششمین دوره هیأت مدیره در سال 1391، هفتمین دوره هیأت مدیره در سال 1394 و هشتمین دوره هیئت مدیره در سال 1397 به وسیله اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و مشغول به کار گردیدند. ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان عبارتند از :

  • مجمع عمومی
  • هيأت مديره
  • شورای انتظامی استان
  • بازرسان

اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به تناسب اعضای سازمان انتخاب می گردند كه درحال حاضر 11 نفر اصلی و 5 نفر علی البدل می باشند.