جستجو

فراخوان دعوت اعضاي نظام مهندسي براي خانه هلال

  • صفحه اصلی
  • فراخوان دعوت اعضاي نظام مهندسي براي خانه هلال
One file only.
1000 مگابایت limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
با کدامیک از زبانهاي زيرآشنايي داريد؟
ميزان تسلط شما به اين زبانها چقدر است؟
ميزان آمادگي جسماني شما چقدر است؟
چنانچه در يكي از دسته هاي ذيل قرار مي گيريد با علامت گذاري مشخص كنيد
8- شخصيت هاي برجسته
در كداميك از زمينه هاي ذيل تمايل به همكاري با خانه هلال سازمان داريد؟
در زمان بحران (زلزله، سيل و ...) در كداميك از خدمات ذيل، تمايل به مشاركت و همكاري با خانه هلال سازمان داريد
كدام دوره هاي آموزشي مرتبط با مديريت بحران گذرانده ايد؟