جستجو

اعضای کمیسیون تخصصی نقشه برداری

Image
1

مهندس محمدحسینی

رئيس

رشته تحصیلی: نقشه برداری

مهندس سعيد ابوئي مهريزي

مهندس سعيد ابوئی مهريزی

نايب رئيس

رشته تحصیلی:نقشه برداری

Image
رضا علي پور

مهندس رضا علی پور

دبير

رشته تحصیلی:نقشه برداری

مهندس محمدرضا هوشمند زاد

مهندس محمدرضا هوشمندزاد

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:نقشه برداری

مهندس علي اصغر عبقري

مهندس علي اصغر عبقری

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:نقشه برداری

دكتر كريم نقدي

دكتر كريم نقدی

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:نقشه برداری

Image
محمد مزرعه ملائي

مهندس محمد مزرعه ملائي

عضو كميسيون تخصصي

رشته تحصيلي:نقشه برداري