صدور پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

· تكميل فرم درخواست

· تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

· تكميل فرم تعهدنامه

جهت دريافت فايل نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان اينجا كليك نماييد

· اصل و كپي گواهي يا كارت عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

· گواهي قبولي در آزمون تعيين پايه مهندسي(قابل دريافت از وب سايت دفتر امور مقررات ملي ساختمان)

· اصل و كپي مدرك تحصيلي كارداني ، كارشناسي و بالاتر ( اصل و كپي مدرك كارداني براي متقاضيان داراي مدرك كارشناسي ناپيوسته الزامي است)

· اصل وكپي شناسنامه (صفحه اول و در صورت لزوم صفحه اخر)

· اصل و كپي كارت ملي

· اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (مخصوص برادران)

· يك قطعه عكس 4*6 پشت نويسي شده

· فيش بانكي به مبلغ 60.000 ريال به شماره شباي IR 350100004001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت راه و شهرسازي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

· گواهي سابقه كار بعد از فراغت از تحصيل مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند:

الف - ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگان و سازمان هاي عمومي

ب- تكميل و ارائه "فرم شماره يك" براي متقاضيان داراي سابقه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي (شخص حقوقي) (همراه با ارائه پروانه اشتغال حقوقي شركت مذكور ، رتبه بندي شركت ، آگهي تاٌسيس...)

· چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا شركت "فرم شماره يك" بايد به صورت مجزا تكميل، مهر، امضاء و ارائه شود.

· هريك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود.

ج - در مورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشند امكان ارائه "فرم شماره دو" مهيا مي باشد.فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهر و امضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار (از زمان فراغت از تحصيل) همراه با تائيد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود.

 

توضيحات:

- مدارك پس از تكميل به اداره كل راه و شهرسازي استان جهت صدور پروانه اشتغال ارسال مي گردد.

- مدت زمان صدور پروانه اشتغال حداكثر يك ماه از تاريخ وصول خواهد بود.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام