صدور پروانه اشتغال مفقودي

مدارك لازم جهت صدور پروانه اشتغال مفقودي:

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

-تكميل فرم درخواست مفقودي

- تكميل فرم تعهدنامه

جهت دريافت فايل نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان اينجا كليك نماييد

-تصوير پروانه اشتغال به كار مفقودي

-يك قطعه عكس 4*6

-فيش 60.000 ريال به شماره شباي IR 350100004001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت راه و شهرسازي (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

-تصوير حداقل دو نوبت آگهي بابت مفقودي پروانه اشتغال در روزنامه محلي استان با فاصله يك هفته ‌
(حتما شماره پروانه اشتغال قيد شود)

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام