انتقال پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت انتقال پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه مديريت پروانه - اداره كل راه و شهرسازي استان يزد (yazdpek.ir)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

- ثبت درخواست انتقال پروانه اشتغال در سامانه فوق

·تكميل فرم اطلاعات كامپيوتري

·تكميل فرم درخواست انتقال

·تكميل فرم تعهدنامه

جهت دريافت فايل نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان اينجا كليك نماييد

·اصل پروانه اشتغال بكار مهندسي

·نامه انتقالي از استان مربوطه

·اصل مدرك تحصيلي

·گواهي عضويت

· كپي شناسنامه (صفحه اول و در صورت لزوم صفحه اخر)

· كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (مخصوص برادران)

· يك قطعه عكس 4*6 پشت نويسي شده

· فيش بانكي به مبلغ 60.000 ريال به شماره شباي IR 350100004001036302009001 خزانه داري كل نزد بانك مركزي بنام وزارت مسكن و شهرسازي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

· گواهي سابقه كار بعد از فراغت از تحصيل مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند:

الف - ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگان و سازمان هاي عمومي

ب- تكميل و ارائه "فرم شماره يك" براي متقاضيان داراي سابقه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي (شخص حقوقي) (همراه با ارائه پروانه اشتغال حقوقي شركت مذكور ، رتبه بندي شركت ، آگهي تاٌسيس...)

· چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا   شركت "فرم شماره يك" بايد به صورت مجزا تكميل، مهر، امضاء و ارائه شود.

· هريك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود.

ج - در مورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشند امكان ارائه "فرم شماره دو" مهيا مي باشد.فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهر و امضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار (از زمان فراغت از تحصيل) همراه با تائيد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام