مدارك موردنياز جهت تأسيس دفتر طراحي ساختمان

1.      تقاضاي شركاي حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي و تكميل فرم درخواست تأسيس دفتر توسط مؤسسين (كاربرگ شماره يك)

2.      مشاركت نامه رسمي ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي (كاربرگ شماره دو)

3.      اصل و تصوير كارت معتبر عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همه شركاء

4.      تصوير پروانه اشتغال به كار مهندسي معتبر كليه شركاء

5.      مدارك مربوط به محل تأسيس دفتر (مدارك مالكيت يا اجاره خط)، آدرس كامل، كدپستي، تلفن، فاكس

6.      معرفي كتبي مسئول دفتر (با شرح وظايف مشخص) به سازمان مسكن وشهرسازي استان كه به تأييد كليه شركاء رسيده باشد. (كاربرگ شماره سه)

7.      فرم تعهدنامه مربوط به مجوز فعاليت دفترمهندسي ( كاربرگ شماره چهار )

8.      تكميل فرم خود اظهاري ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي (كاربرگ شماره پنج )

9.      تكميل فرم ساعت كار دفتر ( كاربرگ شماره شش)

10.    تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضيان و در وجود توضيح صفحه آخر

11.    دو قطعه عكس 4 × 6 مسئول دفتر مهندسي

-  واريز مبلغ 300.000 ريال به حساب شماره 4001036302009001 بانك مركزي به نام خزانه داري وزارت مسكن و شهرسازي (ارائه نسخه اوّل و دوم فيش بانكي الزامي است)

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام