پيام هاي شوراي انتظامي

- لازم است بدانيم: عدم اعلام شروع عمليات اجرايي ازسوي مالك يا ناظر هماهنگ كننده، رافع مسئوليت مهندس ناظر در انجام وظايف نظارتي و ارائه گزارش هاي مرحله اي نظارت نمي گردد.

- لازم است بدانيم: عدم اطلاع رساني ناظر هماهنگ كننده مي تواند از علل تشدي مجازات انتظامي نامبرده گردد.

-لازم است بدانيم: عدم اعلام شروع عمليات اجرايي از سوي مالك يا ناظر هماهنگ كننده، رافع مسئوليت مهندس ناظر در انجام وظايف نظارتي و ارائه گزارش هاي مرحله اي نظارت نمي گردد.

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد: جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات از درجه سه تا پنج مي باشد.

- مهندسين ناظر محترم: درخصوص بازديدهاي دوره اي و ارائه گزارش بموقع نظارت، عدم اطلاع ناظر هماهنگ كننده و مالك از شروع عمليات اجرايي،رافع مسئوليت مهندسين ناظر نمي گردد.

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : صدور گواهي هاي خلاف واقع، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا پنج مي باشد

- مهندسين ناظر محترم آيا مي دانيد : مسامحه يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، تخلف حرفه اي محسوب و مستلزم مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج مي باشد

- خوب است بدانيم عدم توجه به مفاد اطلاعيه و اخطاريه هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مستوجب مجازات از درجه يك تا پنج است

- مي دانيم كه دريافت هرگونه وجهي خارج از ضوابط، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مستوجب مجازات از درجه دو تا درجه پنج است

دسته بندی سند: 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام