قراردادهاي بيمه

قراردادهاي بيمه سال 1398

قرارداد بيمه مسئوليت فرمهاي مهندسين ناظر عمليات گازرساني سال 1398

خدمات بيمه تأمين اجتماعي براي مهندسين داراي پروانه اشتغال

 

قراردادهاي بيمه سال 1397

قرارداد بيمه مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد سال 1397

قرارداد بيمه مسئوليت فرمهاي مهندسين ناظر عمليات گازرساني سال 1397

خدمات بيمه تأمين اجتماعي براي مهندسين داراي پروانه اشتغال

 

قراردادهاي بيمه سال 1396

قرارداد بيمه مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد - سال 1396

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1396

خدمات بيمه تأمين اجتماعي براي مهندسين داراي پروانه اشتغال

قراردادهاي بيمه سال 1395

قرارداد بيمه مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد - سال 1395

شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1395 

خدمات بيمه تأمين اجتماعي براي مهندسين داراي پروانه اشتغال

سال 1394

- شرايط جديد استفاده اعضاي سازمان از بيمه تكميل درمان سال 1394

سال 1393

قرارداد بيمه مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

قرارداد بيمه مسئوليت فرمهاي مهندسين ناظر عمليات گازرساني

سال 1392

قرارداد بيمه مسئوليت مهندسين ناظر، طراح و محاسب اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

قرارداد بيمه مسئوليت فرمهاي مهندسين ناظر عمليات گازرساني

قرارداد بيمه نامه مازاد درمان آتيه سازان حافظ

دسته بندی سند: 

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام