جستجو

دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ابركوه

  • صفحه اصلی
  • دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان ابركوه

مسئول دفتر: مهندس رضا شريف

آدرس: ابركوه ميدان امام حسين كوچه جنب بانک ملی –كوچه شفا كدپستی 8931985363 سازمان نظام مهندسی شهرستان ابركوه

تلفن: 32828277