همايش زلزله، مديريت بحران، دورنماي آينده (95/11/07)

برگزار کننده: 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان شمالي
فایل ضمیمه: 
زمان شروع: 
زمان برگزاري همايش هفتم بهمن ماه 1395

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام