دعوت به اظهار نظر مهندسان

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان اعلام کرد:

کمیته های تخصصی مباحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) و هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا) مقررات ملی ساختمان، پس از برگزرای جلسات متعدد کارشناسی و دریافت نظرات و بازخوردها در خصوص ویرایش موجود مباحث مذکور، اقدام به تهیه پیش نویس های غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث شانزدهم و ویرایش سوم مبحث هجدهم نموده اند. نسخه ای از پیش نویس های مذکور در وب سایت دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان به آدرس www.nbri.ir  برای نظرخواهی قرار داده شده است. این دفتر از مهندسان محترم خواسته است نظرات خود را حداکثر تا تاریخ 96/1/15 به این دفتر ارسال نمایند.

گروه اطلاعیه: 
آموزش

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام