شناسنامه فني و ملكي چيست ؟

شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي استان صادر مي گردد چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد.
مجريان مكلفند پس از اتمام كار براي تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمان به ترتيبي كه وزارت مسكن و شهرسازي تعيين مي نمايد اطلاعات فني و ملكي ساختمان گواهي مهندس ناظر و تأييديه هاي لازم در اختيار سازمان نظام مهندسي استان قرار دهند يك نسخه از شناسنامه فني و ملكي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي پايان كار قرار داده مي‌شود.
2- هزينه هاي خدمات مهندسي اي كه در قالب شناسنامه فني و ملكي به مالك ساختمان ارائه مي شود براساس تعرفه خدمات فوق كه سالانه به پيشنهاد شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي مي رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دريافت مي شود.
شناسنامه فني و ملكي ساختمان در كليه نقل و انتقالات ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آئين نامه پروانه ساختماني دريافت مي دارند همراه با نقشه هاي چون ساخت بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني كه خريداري مي نمايد مطلع شود.
ابعاد، شكل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه در سراسر كشور يكسان است توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مكلفند تمامي وظايف و الزاماتي كه به موجب اين آئين نامه بر عهده مالك – ناظر – مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.
شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهايي كه پس از ابلاغ اين آئين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي كنند در زمان خاتمه كار و تقاضاي پايان كار موظفند شناسنامه فني و ملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان كار را براساس آن صادر نمايند.
مدارك لازم جهت اخذ شناسنامه فني و ملكي و گواهي پايان كار
1-    كپي شناسنامه
2-    كپي كارت ملي
3-    كپي سند مالكيت
4-    گواهي عدم خلاف ملك مورد نظر

مراحل تهيه شناسنامه فني و ملكي
1-    تحويل دفترچه اطلاعات و پيش نويس شناسنامه فني و ملكي تكميل شده و گواهي عدم خلاف
2-    تسويه حساب با امور مالي
3-    بازديد از ساختمان بمنظور ارزيابي كيفيت اجراي ساختمان و نظارت مهندس ناظر توسط سلزمان نظام مهندسي ساختمان
4-    تهيه، تنظيم و تحويل شناسنامه فني و ملكي به مالك يا نماينده قانوني وي

توضيح: هزينه شناسنامه فني و ملكي بابت اضافه بناي احداثي، براساس تعرفه ي زمان صدور شناسنامه فني و ملكي محاسبه مي شود.

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام