جستجو

انتقال پروانه اشتغال

مدارك مورد نياز جهت انتقال پروانه اشتغال بكار مهندسي

- ثبت نام در سامانه جامع سينا (لينك ورود به سامانه)

- ثبت درخواست صدور پروانه اشتغال در سامانه فوق

- ثبت درخواست انتقال پروانه اشتغال در سامانه فوق

·تكميل فرم درخواست انتقال

·اصل پروانه اشتغال بكار مهندسي

·نامه انتقالي از استان مربوطه

·اصل مدرك تحصيلي

·گواهي عضويت

· كپي شناسنامه (صفحه اول و در صورت لزوم صفحه اخر)

· كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (مخصوص برادران)

· گواهي سابقه كار بعد از فراغت از تحصيل مطابق با ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان متقاضيان به روش هاي زير مي توانند اقدام به ارائه سابقه كار نمايند:

الف - ارائه سابقه كار به صورت نامه كتبي با عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد از سوي سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و ارگان و سازمان هاي عمومي

ب- تكميل و ارائه "فرم شماره يك" براي متقاضيان داراي سابقه كار در موسسات غيردولتي و خصوصي مانند شركت هاي ساختماني ، مهندسين مشاور داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي (شخص حقوقي) (همراه با ارائه پروانه اشتغال حقوقي شركت مذكور ، رتبه بندي شركت ، آگهي تاٌسيس...)

· چنانچه سابقه كار متقاضي در بيش از يك موسسه باشد براي هر موسسه يا   شركت "فرم شماره يك" بايد به صورت مجزا تكميل، مهر، امضاء و ارائه شود.

· هريك از فرم هاي تكميل شده كپي مصدق پروانه اشتغال حقوقي موسسه يا شركت بايد ضميمه شود.

ج - در مورد كسانيكه داراي شرايط بندهاي الف و ب نمي باشند امكان ارائه "فرم شماره دو" مهيا مي باشد.فرم مذكور بايد به صورت كامل تكميل گرديده و به مهر و امضاء دو نفر از مهندسين داراي پروانه اشتغال با ده سال سابقه كار (از زمان فراغت از تحصيل) همراه با تائيد امضاء آنان در دفاتر اسناد رسمي ارائه شود.