جستجو

دوره های ورود به حرفه اجرا

برنامه آزمون جامع 4كد دوم اجرا

مباني سلامت  و ايمني گروه2 

مباني سلامت و ايمني1403

برنامه آزمون جامع 4 كد اول اجرا 

مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه

نكات اجرايي ساختمانهاي فولادي

ساختمانهاي بتن آرمه

نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي

تاسيسات برقي حضوري گروه2 

تاسيسات برقي حضوري گروه1

آشنايي با شرح وظايف پيمانكار گروه2

تخريب بناهاي فرسوده گروه2

شرح وظايف پيمانكارگروه1 آبان1402

شرح وظايف پيمانكارگروه1

تخريب بناهاي فرسوده گروه1 آبانماه

برنامه آزمون جامع ورود به حرفه 

مباني سلامت و ايمني گروه3

مباني سلامت و ايمني گروه2

مباني سلامت و ايمني گروه1 

مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه گروه1

مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه گروه2

نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي گروه2 

برنامه آزمون ورود به حرفه مرداد 1402

نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي گروه1

نكات اجرايي تاسيسات برقي گروه1

نكات اجرايي تاسيسات برقي گروه2

نكات اجرايي فولادي گروه1 

نكات اجرايي فولادي گروه2

بتن مسلح گروه1

بتن مسلح گروه2

تخریب بناهای فرسوده(کد 2 – گروه 2)

شرح وظايف پيمانكار كد1 گروه2

تخريب بناهاي فرسوده كد2 گروه1

شرح وظایف پیمانکار كد1 گروه1