جستجو

الزامي شدن تهيه پيش نقشه

پیش نقشه

باتوجه به ضرورت ارتقاي كيفيت و دقت نقشه هاي طراحي شده و به منظور ثبت مختصات دقيق ملك جهت آغاز فرآيند طراحي نقشه ها، پس از پيگيري هاي متعدد سازمان استان، مجوزهاي قانوني از مراجع ذيربط در اين رابطه اخذ گرديد.

به گزارش روابط عمومی سازمان، براساس مصوبه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱هيئت مديره سازمان ثبت مختصات نقاط(UTM) و تهيه پيش نقشه قبل از فرآيند طراحي با طي شدن گردش كار سازمان، از تاريخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۱ الزامي مي باشد.

لازم بذكر است به استناد مصوبه مذكور، بارگذاري پيش نقشه به عنوان يكي از پيوست هاي ويرايش جديد قرارداد طراحي، ضروري خواهد بود