جستجو

ابلاغ قراردهاي ارائه خدمات ((طراحي)) مهندسي ساختمان

  • صفحه اصلی
  • ابلاغ قراردهاي ارائه خدمات ((طراحي)) مهندسي ساختمان

جهت تسهيل و شفافيت در روابط دفاتر مهندسي و مالكان، قرارداد "ارائه خدمات طراحي مهندسي ساختمان" تدوين و در هيئت مديره سازمان مطرح و تصويب گرديد

لذا مقتضي است دفاتر مهندسي ضمن استفاده از قرارداد پيوست، نظرات و پيشنهادات اصلاحي خود را در اين زمينه به واحد خدمات مهندسي ساختمان منعكس فرمايند

ضمنا لازم به يادآوري كه بر اساس بند 4-3 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري) : دفاتر مهندسي و طراحان حقوقي ساختمان مكلفند اسناد، مدارك فني، نقشه ها و قراردادهاي منعقده با صاحب كار را به سازمان استان تسليم نمايند