جستجو

فراخوان شرکت در نظر سنجی امور رفاهی

فراخوان شرکت در نظر سنجی امور رفاهی

واحد رفاهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد تا با دریافت نظرات مهندسین عضو سازمان، نسبت به برنامه ریزی امور رفاهی در سال جاری مهندسین اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ برهمین اساس مهندسین گرامی عضو سازمان می توانند با مراجعه به لینک ذیل نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی اقدام نمایند.

فرم نظرسنجی