دوره هاي آموزش

عنوان دوره:

روش هاي ساخت و فناوريهاي نوين اجرايي ساختمان و ...

زمان برگزاري:

8 و 9 و 10 اسفند ماه 1397

وضعيت ثبت نام:

پايان ثبت نام

عنوان دوره:

روش تعمير و مرمت، تقويت سازه ها

هزينه ثبت نام:

200.000 تومان

زمان برگزاري:

23 و 24 اسفند ماه 1397

وضعيت ثبت نام:

در حال ثبت نام

عنوان دوره:

بكارگيري استانداردها، مقررات ملي و ...

هزينه ثبت نام:

260.000 تومان

زمان برگزاري:

متعاقباً اعلام مي گردد.

وضعيت ثبت نام:

در حال ثبت نام

عنوان دوره:

بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي الكتريكي 1

هزينه ثبت نام:

205.000 تومان

زمان برگزاري:

متعاقباً اعلام مي گردد.

وضعيت ثبت نام:

در حال ثبت نام

عنوان دوره:

بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي الكتريكي2

هزينه ثبت نام:

205.000 تومان

زمان برگزاري:

متعاقباً اعلام مي گردد.

وضعيت ثبت نام:

درحال ثبت نام

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام