جستجو

آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

  • صفحه اصلی
  • آگهي دعوت به مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
اطلاعیه

در اجراي مفاد ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مواد 52 تا 57 آئين نامه اجرايي و اصلاحيه هاي بعدي آن ، بنا به درخواست اعضاي محترم هيات مديره و بازرسان قانوني سازمان و نظر به اينكه  مجمع عمومي نوبت اول مورخ  1402/12/02 به حد نصاب قانوني نرسيد، لذا مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم در روز شنبه مورخ 1402/12/19 رأس ساعت 16 در محل مجتمع فرهنگي رفاهي غدير واقع در يزد بلوار دانشجو جنب پارك شادي برگزار مي گردد . از كليه اعضاي محترم حقيقي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد دعوت مي گردد در جلسه مزبور حضور بهم رسانند . يادآوري مي گردد مطابق تبصره يك ماده 52 آئين نامه اصلاحي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان هر عضو حقيقي مي تواند حداكثر از دو عضو حقيقي ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن رأي ، وكالت رسمي محضري ويا حضوري در محل سازمان و ثبت در دبيرخانه،  مطابق شرايط مذكور در شيوه نامه مربوطه اخذ نمايد . همراه داشتن كارت عضويت خود و موكل به انضمام وكالت نامه در هنگام ورودبه مجمع عمومي الزامي مي باشد .

دستور جلسه :

1-استماع گزارش عملكرد هيأت مديره براي سال مالي 1401 و تصويب آن

2-ارايه بررسي صورتهاي مالي (تراز نامه وضمائم آن)براي سال مالي1401واستماع گزارش بازرسان قانوني دراين خصوص وتصويب آن

3-تعيين و تصويب حق الجلسات اعضاي شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي 1402

4--تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي هيأت رئيسه به جز رئيس سازمان براي سال مالي 1402

5-تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي اصلي هيأت مديره به جز رئيس و خزانه دارسازمان براي سال مالي 1402

6-تعيين و تصويب حقوق و مزاياي رئيس سازمان براي سال مالي 1402

7-تعيين و تصويب حق الزحمه خزانه دار سازمان براي سال مالي 1402

8-تعيين و تصويب پاداش بازرسان قانوني سازمان براي سال مالي 1402

9-ارايه و بررسي بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال مالي 1402 و استماع گزارش بازرسان قانوني در اين خصوص و تصويب آن

10-تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي درج اطلاعيه هاي نظام مهندسي استان

11-تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان براي سال مالي 1403

12-تعيين و تصويب ساير منابع درآمدي سازمان مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسي و نظام نامه موضوع ماده 113 آئين نامه اجرايي براي سال مالي 1403

13-تعيين و تصويب حق الجلسات اعضاي شوراي انتظامي سازمان براي سال مالي 1403

14-تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي هيأت رئيسه به جز رئيس سازمان براي سال مالي 1403

15-تعيين و تصويب حق الجلسه و حق الزحمه اعضاي اصلي هيأت مديره به جز رئيس و خزانه دارسازمان براي سال مالي 1403

16-تعيين و تصويب حقوق و مزاياي رئيس سازمان براي سال مالي 1403

17-تعيين و تصويب حق الزحمه خزانه دار سازمان براي سال مالي 1403

18-تعيين و تصويب پاداش بازرسان قانوني سازمان براي سال مالي 1403

19- ارايه و بررسي بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال مالي1403و استماع گزارش بازرسان قانوني در اين خصوص و تصويب آن                      

                                                                                                              هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

 

دانلود فرم وکالت نامه