جستجو

مسابقه عکاسی

توجه :
- تکمیل فرم برای ارسال هر عکس به صورت مجزا انجام شود.
- شما می توانید حداکثر 6 عکس ارسال نمایید (3 عکس با موضوع رعایت مقررات ملي ساختمان و 3 عکس با موضوع عدم رعایت مقررات ملي ساختمان).
- تنها 6 عکس ارسالی شما بررسی می شود.

 

One file only.
2 مگابایت limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.