جستجو

طرح اهدای کتاب

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان يزد در راستاي گسترش فرهنگ كتابخواني و در يك اقدام ابتكاري طرح «اهدای كتاب» را اجرا مي کند.
 براساس اين طرح، اعضای سازمان مي توانند در ازاي اهدای هرجلد كتاب، يك جلد كتاب هديه بگيرند.
علاقه مندان به شركت در اين طرح، همه روزه در ساعات اداری به «خانه مهندس» واقع در خيابان سيدگلسرخ، بازارچه ابوالمعالي مراجعه کنند.

لیست كتابهای موجود در كتابخانه پیوست شده است.