جستجو

فرم نظرسنجي دعوت از صاحب نظران  و مهندسان عضو سازمان برای مشارکت در انتخاب عناوین ویژه نامه های فصلنامه گنجینه یزد 

  • صفحه اصلی
  • فرم نظرسنجي دعوت از صاحب نظران  و مهندسان عضو سازمان برای مشارکت در انتخاب عناوین ویژه نامه های فصلنامه گنجینه یزد 
ویژه نامه معماری؟
ویژه نامه انرژی؟
ویژه نامه سازمان هوشمند ؟
2- آیا انتخاب کسانی که تا کنون مطالب و مقاله آنان در نشریه گنجینه به چاپ رسیده ، مناسب بوده است؟
3- آیا رویکرد جدید مجله مبتنی بر تدوین به صورت ویژه نامه و انتخاب موضوع تخصصی را می پسندید؟
4- به نظر شما استفاده از مساعدت حامیان مالی معتبر به صورت پذیرش آگهی تبلیغاتی در جهت تامین بخشی از هزینه فصلنامه مناسب است ؟
6- نظر شما درباره طراحی روی جلد فصلنامه ؟
7- گرافیک و نحوه صفحه آرایی فصلنامه چگونه ارزیابی می کنید؟
8- ترتیب انتخاب، چینش و توالی مطالب؟
9- با توجه به تخصصی بودن موضوع فصلنامه صرفاً برای مخاطبین خاص ارسال میگردد و بقیه اعضا بر حسب علاقه می توانند نشریه را در محل میز خدمت سازمان دریافت نمایند؟ نظر شما در این باره چیست؟
10- نحوه انتشار و توزیع نشریه گنجینه:
11- آیا تمایل دارید فصلنامه های فنی تخصصی از سایر سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای مطالعه در دسترس شما قرار گیرد؟
12- آیا تمایل به همکاری با نشریه گنجینه یزد در این زمینه ها را دارید؟