مهندس محسن صحراکاری

سمت: 
خزانه دار
تصویر شخصی: 
رشته تحصیلی: 
برق

دسترسی های سریعیزد - بلوار امام جعفر صادق (ع)
صندوق پستی: 89176979111
تلفن: 38260801-035 الی 5
فکس: 38260800-035
نرم افزار اندروید
ورزش در سازمان


کانال تلگرام