جستجو

اعضای كميسيون معماری

مهندس مهدی صادق احمدی

مهندس مهدی صادق احمدی

رییس

رشته تحصیلی: معماری

Image
1

دکتر محمد نوری

نايب رئيس

رشته تحصیلی:معماری

مهندس احسان نوري

مهندس احسان نوری

دبير

رشته تحصیلی: معماری

مهندس علي محمد بخشش

مهندس علي محمد بخشش

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:معماری

Image
1

مهندس وحیده رفیع فر

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:معماری

مهندس مسعود ميروكيلي

مهندس مسعود ميروكيلی

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:

معماری

مهندس پدرام جعفربيگي

مهندس پدرام جعفربيگی

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:معماری