جستجو

اعضای كميسيون تخصصی برق

Image
جوادی مهریزی

مهندس سينا جوادی مهريزی

رئيس

رشته تحصیلی:

برق

Image
رستگاری

دکتر فخرالسادات رستگاری

نايب رئيس

رشته تحصیلی:

برق

Image
جلالی

مهندس مجید جلالی زاده

دبير

رشته تحصیلی:

برق

مهندس محمّدعلي مجاهديان

مهندس محمّدعلي مجاهديان

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:

برق

Image
اخوان

مهندس آرزو اخوان كفاش

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:

برق

Image
وحیدی

مهندس محمد علی وحیدی مقدم

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:

برق

مهندس سعيد نشاسته گر

مهندس سعيد نشاسته گر

عضو کمیسیون تخصصی

رشته تحصیلی:

برق