جستجو

جداول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرين

درصورت عدم مراجعه مالک برای اخذ پروانه بعد از مدت سه ماه ، مهندس ناظر می‌تواند اعلام انصراف نموده ظرفیت نظارتی خود را آزاد کند.
 به گزارش روابط عمومی سازمان بر اساس مصوبه هیئت مدیره، با اعلام سازمان به مالک و شهرداری، در هنگام اخذ پروانه، ناظر جدید معرفی میشود. بر اساس گزارش دریافتی، همچنین هیئت مدیره سازمان در جلسه اخیر خود جداول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرین در ساختمان های گروه های چهارگانه را تصویب کرد.

جدول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرین ( از تاریخ 1402/10/17)

جدول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرين (از تاريخ 98/03/25 الی 99/07/01)

جدول نحوه پرداخت حق الزحمه ناظرين(از تاريخ 99/07/02)