جستجو

راهنماي استفاده از سامانه امجد(سامانه آموزش مجازي جهاد دانشگاهي) جهت دوره هاي ارتقاء پايه اعضاي داراي پروانه اشتغال به كار سازمان

  • صفحه اصلی
  • راهنماي استفاده از سامانه امجد(سامانه آموزش مجازي جهاد دانشگاهي) جهت دوره هاي ارتقاء پايه اعضاي داراي پروانه اشتغال به كار سازمان